Zamówienie na wizytówkę w BAZIE FIRM (BizVault)

Wizytówka w BAZIE FIRM (BizVault) to usługa reklamowa dostępna na portalu COLORISED. Polega na wyświetlaniu prezentacji firmy, jej danych kontaktowych, oferty świadczonych usług oraz zrealizowanych projektów lub produktów jakie oferuje. Dodatkowo, w ramach usługi firmy mogą zlecać COLORISED publikacje artykułów opisujących jej realizacje, usługi lub informacje na temat prowadzonej działalności, promocji, rabatów etc.

REGULAMIN USŁUGI:

 1. Wyłącznym właścicielem portalu COLORISED dostępnego pod adresami internetowymi www.colorised.pl i www.colorised.org jest firma COLORISED Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Mikołaja Kopernika 36B, posiadającymi numery NIP: PL7292707766, REGON: 361607998, KRS: 0000560152.
 2. Na portalu COLORISED jest oferowana usługa reklamowa o nazwie BAZA FIRM (BizVault), dostępna pod adresami www.colorised.pl/baza-firm/ oraz www.colorised.org/biz-vault/.
 3. W ramach usługi reklamowej Zamawiający otrzymuje możliwość publikacji prezentacji swojej firmy (zwanej dalej WIZYTÓWKA) w BAZIE FIRM oraz zlecania publikacji artykułów informacyjnych lub reklamowych dotyczących jej działalności lub oferowanych przez nią produktów na łamach portalu COLORISED.
 4. Usługa ma charakter abonamentowy i trwa przez 12 miesięcy od daty jej uruchomienia. Po jej wygaśnięciu, w zależności od wyboru opcji może zostać trwale wyłączona, przedłużona na kolejny okres abonamentowy po potwierdzeniu przez Zamawiającego lub przedłużona automatycznie.
 5. Płatność za usługę następuje „z góry” – nie jest możliwe jej uruchomienie bez wcześniejszej opłaty.

Procedura uruchamiania WIZYTÓWKI w BAZIE FIRM przebiega następująco:

 1. Zamawiający wypełnia formularz znajdujący się na dole niniejszej strony i wysyła go do COLORISED. 
 2. W ciągu kolejnych 24 godzin (z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy) z Zamawiającym skontaktuje się przedstawiciel COLORISED w celu potwierdzenia Zamówienia i ustalenia czasu i formy przesyłanych informacji niezbędnych do założenia WIZYTÓWKI w BAZIE FIRM.
 3. COLORISED wystawia fakturę VAT za usługę zgodnie z wybranym planem abonamentowym i przesyła Zamawiającemu do opłacenia.
 4. Zamawiający opłaca fakturę VAT za usługę i przesyła wymagane informacje drogą elektroniczną przy użyciu formularza zgłoszeniowego (informacje tekstowe) oraz na wskazany w nim adres e-mail (zdjęcia i materiały graficzna).
 5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji, przedstawiciel COLORISED stworzy wizytówkę firmy Zamawiającego w BAZIE FIRM i prześle link do niej Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji. Jeżeli Zamawiający zgłosi jakieś uwagi lub poprawki – zostaną one niezwłocznie naniesione i ponownie wysłane do akceptacji.
 6. Po otrzymaniu akceptacji od Zamawiającego oraz zaksięgowaniu płatności za usługę, WIZYTÓWKA zostaje oficjalnie opublikowana i podpięta na stronie głównej BAZY FIRM.
 7. Czas trwania abonamentu zaczyna być liczony od chwili zaksięgowania przez COLORISED opłaty za usługę lub od terminu wspólnie ustalonego przez Strony.

Każda wizytówka w BAZIE FIRM składa się z następujących sekcji:

 1. Skrócona nazwa firmy, która będzie stanowić zarazem adres URL na portalu wg schematu: colorised.pl/biz-vault/nazwa-firmy
 2. Pełna (rejestrowa) nazwa firmy oraz kontakt mailowy i telefoniczny.
 3. Adres strony internetowej (jeżeli istnieje) oraz adresy URL do profili firmy w mediach społecznościowych Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube (jeżeli istnieją).
 4. Logo firmy (w przypadku braku logo zostanie wstawiona powtórzona nazwa). Logo musi zostać przesłane w formacie .JPG, .PNG, .PDF, .SVG lub pokrewnym w rozmiarze nie mniejszym niż 500 x 300 px. Maksymalna liczba zdjęć do wstawienia to 10.
 5. Opis firmy o długości min. 30 słów.
 6. Opis oferty firmy o długości min. 30 słów.
 7. Galeria zdjęć realizacji lub oferowanych produktów (w przypadku braku zdjęć, ta opcja może zostać pominięta i być uzupełniona w przyszłości). Zdjęcia muszą zostać przesłane w formacie .JPG lub .PNG. Minimalne rozmiary zdjęć to 500 x 300 px.
 8. Zakres oferowanych usług w formie listy.
 9. Na podstawie przesłanych danych do wizytówki zostanie wstawiona interaktywna mapa (OpenStreetMap) oraz przyciski z numerem telefonu kontaktowego i adresu e-mail.

W ramach abonamentu Zamawiający otrzymuje możliwość przesyłania materiałów do publikacji na portalu COLORISED w formie artykułów informacyjnych lub promocyjnych (zwanych dalej INFORMACJA PRASOWA). Zasady przesyłania i publikacji artykułów są następujące:

 1. Nie ma limitów w przesyłaniu INFORMACJI PRASOWYCH w ujęciu tygodniowym lub miesięcznym.
 2. INFORMACJA PRASOWA musi zostać przesłana drogą elektroniczną – nie ma możliwości publikacji artykułów na podstawie zgłoszenia telefonicznego.
 3. INFORMACJA PRASOWA musi zawierać: tekst o długości min. 50 słów, grafikę przewodnią w rozszerzeniu .JPG lub .PNG o wymiarach nie mniejszych niż 1000 px na szerokość (rekomendowane zdjęcia poziome). Mile widziane są inne materiały graficzne (zdjęcia, obrazki, tabele, schematy etc.) oraz linki do filmów na YouTube lub innych platformach video możliwych do osadzenia na portalu (WAŻNE – nie hostujemy / nie wgrywamy filmów video na serwer COLORISED).
 4. Po otrzymaniu INFORMACJI PRASOWEJ przedstawiciel COLORISED tworzy artykuł w oparciu o otrzymane dane i publikuje je na portalu COLORISED. Zamawiający otrzymuje drogą elektroniczną link do publikacji.
 5. INFORMACJA PRASOWA trafia domyślnie do działu NAJNOWSZE ARTYKUŁY na stronie głównej portalu, do działu BizVault oraz zostaje podpięta do wizytówki firmy w BAZIE FIRM w sekcji ARTYKUŁY.
 6. COLORISED zastrzega sobie prawo do redakcji przesłanych tekstów i ich modyfikacji, przy zachowaniu sensu oryginalnej treści.
 7. COLORISED zastrzega sobie prawo do odrzucenia INFORMACJI PRASOWEJ jeżeli ma uzasadnione podejrzenie, że przesłane treści  nie są zgodne z prawdą lub jeżeli naruszają przepisy prawa, nawołują do nienawiści na tle narodowościowym, rasowym, religijnym, światopoglądowym i wszystkimi pokrewnymi. Dodatkowo COLORISED ma prawo odrzucić INFORMACJĘ PRASOWĄ, jeżeli w jej treści Zamawiający pośrednio lub bezpośrednio deprecjonuje, krytykuje lub w jakikolwiek inny sposób dyskredytuje inne podmioty będące dla niego konkurencją.
 8. Jeżeli Zamawiający życzy sobie dokonać autoryzacji INFORMACJI PRASOWEJ przed jej publikacją, musi zaznaczyć to w treści maila.
 9. Zamawiający może zgłaszać poprawki do opublikowanej INFORMACJI PRASOWEJ, a COLORISED je uwzględnia pod warunkiem, że nie łamią one zapisów punktu 7 niniejszego działu.
 10. Zamawiający może zlecić publikację INFORMACJI PRASOWEJ bez nanoszenia jakichkolwiek poprawek redakcyjnych przez COLORISED (publikacja 1:1). W takim przypadku INFORMACJA PRASOWA otrzymuje status ARTYKUŁU REKLAMOWEGO, zostanie w taki sposób otagowana na portalu, a Zamawiający zapłaci COLORISED za tą usługę niezależne (dodatkowe) wynagrodzenie w wysokości 350,00 PLN netto.
 1. W trakcie trwania abonamentu Zamawiający może w każdej chwili zgłosić do usunięcia wybrane informacje opublikowane w WIZYTÓWCE lub zgłosić usunięcie opublikowanej INFORMACJI PRASOWEJ.
 2. Po wygaśnięciu abonamentu w BAZIE FIRM, WIZYTÓWKA zostanie wyłączona, a jeżeli Zamawiający nie odnowi abonamentu w przeciągu kolejnych trzech miesięcy – bezpowrotnie usunięta z bazy danych. Aby przywrócić WIZYTÓWKĘ po usunięciu z bazy danych, wszystkie informacje będą musiały zostać przesłane ponownie.
 3. Po wygaśnięciu abonamentu w BAZIE FIRM COLORISED zastrzega sobie prawo do usunięcia wybranych  INFORMACJI PRASOWYCH przesłanych w trakcie jego trwania przez Zamawiającego, jak również ich pozostawienia na czas nieokreślony, zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie VI regulaminu.
 1. Przekazując materiały źródłowe w postaci zdjęć lub grafik do BAZY FIRM i INFORMACJI PRASOWYCH, Zamawiający każdorazowo oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do ich dystrybuowania i przekazywania ich podmiotom trzecim (COLORISED) na potrzeby publikacji na łamach portalu COLORISED.
 2. Zamawiający oświadcza, że w przypadku zgłoszenia przez inny podmiot zastrzeżeń do ich publikacji, naruszenia czyichś praw autorskich do zdjęć lub grafik lub wezwań do ich usunięcia, zgadza się na poniesienie wszystkich kar i kosztów wynikających z tego typu roszczeń.
 3. Zamawiający udziela COLORISED licencji do korzystania z przesłanych treści, zdjęć, grafik, schematów (zwanych dalej UTWORY) na czas nieoznaczony. Licencja jest nieograniczona terytorialnie i dokonana zostaje na wszelkich dostępnych polach eksploatacji, które stanowią w szczególności:

  a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 4. Zamawiający upoważnia COLORISED do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie praw zależnych do UTWORÓW, w szczególności poprzez rozporządzanie i korzystanie z tłumaczeń lub przeróbek UTWORÓW, jak również wykorzystania fragmentów utworów w innych publikacjach. W powyższym zakresie COLORISED jest upoważnione do wykonywania autorskich praw osobistych do UTWORÓW, w szczególności poprzez decydowanie o wprowadzaniu zmian i uzupełnień w UTWORACH oraz formie rozpowszechnienia UTWORÓW.
 5. Zamawiający oświadcza, że w dniu przekazania COLORISED UTWORÓW, będą mu przysługiwały wszystkie autorskie prawa majątkowe do tych UTWORÓW, a prawa te nie będą w żaden sposób obciążone lub ograniczone prawami lub roszczeniami osób trzecich, jak również korzystanie z tych UTWORÓW nie będzie prowadziło do naruszenia dóbr osobistych i praw osób trzecich. Zamawiający oświadcza ponadto, że do dnia przekazania utworów COLORISED nabędzie od twórców tych utworów odpowiednie zgody na wykorzystywanie UTWORÓW na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Złóż zamówienie:

  Wyrażam zgodę na automatyczne przedłużanie abonamentu na kolejny okres: